Μελέτη πιθανοτικών δικτύων (δίκτυα Bayes) και εφαρμογές σε ασύρματα δίκτυα αυτοκινήτων

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:      

Καθηγητής Νικόλαος Ουζούνογλου (210-772-3556, nuzu@cc.ece.ntua.gr)

Ερευνητής Α’ ΕΠΙΣΕΥ Δρ. Άγγελος Αμδίτης (210-772-2398, a.amditis@iccs.gr)

 

ΘΕΜΑ 1: Μελέτη πιθανοτικών δικτύων (δίκτυα Bayes) και εφαρμογές σε ασύρματα δίκτυα αυτοκινήτων

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική μελέτη των πιθανοτικών δικτύων (BayesianNetworks) και η ανάπτυξη κάποιας εφαρμογής με τη χρήση και επεξεργασία δεδομένων από ασύρματα δίκτυα αυτοκινήτων. Τα πιθανοτικά δίκτυα αποτελούν τα τελευταία χρόνια πολύ ισχυρά εργαλεία μοντελοποίησης στη συλλογιστική (reasoning) και είναι μία από τις επικρατέστερες θεωρίες για τη λήψη απόφασης υπό αβεβαιότητα. Τα δίκτυα αυτά βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς όπως για παράδειγμα τεχνητή νοημοσύνη, ιατρική, ευφυή συστήματα μεταφοράς, βιομηχανία, οικονομία κλπ.

Παράδειγμα Bayesianδικτύου για εκτίμηση πυκνότητας κυκλοφορίας:

alt

Θεωρητική μελέτη και υλοποίηση σε MATLABή C++ (1 άτομο) 

 

Για πληροφορίες:   

Α) Δρ. Παναγιώτης Λυτρίβης, 210-772-3865, panagiotis.lytrivis@iccs.gr

B) Δρ. Άγγελος Αμδίτης, 210-772-2398, a.amditis@iccs.gr