Η ομάδα I-SENSE του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών στα πλαίσια της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων από το πρόγραμμα HORIZON 2020, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου και διάρκειας εντός της λειτουργίας του εκάστοτε έργου και ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών όπως θα καθορίζεται κάθε φορά από τη σύμβαση επιχορήγησης του έργου. Οι θέσεις περιγράφονται αναλυτικά εδω.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν βιογραφικά θα παραμείνουν σε σχετική Βάση Δεδομένων από την οποία και θα επιλέγονται κατά καιρούς διάφοροι υποψήφιοι ανάλογα με τις ανάγκες των έργων.
Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:
Με e-mail: a.amditis@iccs.gr
Με fax: +30 210 7722291
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κύριο Άγγελο Αμδίτη στο τηλέφωνο 210-7722398 ή στο email: a.amditis@iccs.gr.