ΕΡΜΗΣ

Το ερευνητικό Έργο ΕΡΜΗΣ στοχεύει στηναποτίμηση της επίδρασης των εφαρμογών που παρέχονται στους οδηγούς μέσω νομαδικών συσκευών(για παράδειγμα πλοηγοί, έξυπνα τηλέφωνα, κ.τ.λ.) που χρησιμοποιούνται εντός του οχήματος, καθώς επίσης και ηευρεία ενημέρωση του κοινούσχετικά με τη συνεισφορά τους στο χώρο των μεταφορών, δίνοντας έμφαση στη συμβολή τους στηνασφάλεια,στηναποδοτικότητατων μεταφορών και των μετακινήσεων, στηνκινητικότητα ανθρώπων και αγαθώνκαι στιςπεριβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το έργο ΕΡΜΗΣ θα τεκμηριώσει και θαυλοποιήσει εφαρμογές εντός της νομαδικής συσκευήςμε προδιαγραφές που θα απευθύνονται γιαεπαγγελματική χρήσηκαι ιδιαίτερα για στόλους οχημάτων που πραγματοποιούν ευαίσθητες μεταφορές.

Στα πλαίσια αυτά,θα στρατολογηθεί στόλος δέκα τουλάχιστον οχημάτων.

Τέλος, το έργο στοχεύει στηνευρεία ενημέρωση του κοινού, σχετικά με την ασφαλή χρήση των νομαδικών συσκευών, των δυνατοτήτων που αυτές παρέχουν μέσω των εφαρμογών που φιλοξενούν, και φυσικά με τα αποτελέσματα της έρευνας του προτεινόμενου έργου. Επιπλέον αυτού,  θα επιχειρηθείκατάθεση πρότασης για νέες οδηγίες, αλλά και αναθεώρηση προτύπων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο,συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη προτύπων και οδηγιών για την Ελλάδα.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Ερμής διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:http://www.hermesproject.gr