Ξεκινάει επίσημα τις εργασίες του το έργο SIMFONICA

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Kick off Meeting του έργου SINFONICA στις εγκαταστάσεις στις Βρυξέλλες στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2022. Η συνάντηση έγινε παρουσία του Project Officer, κ. Perez Losa Pedro Alfonso (CINEA), ο οποίος τόνισε τη σημασία του έργου για το μέλλον της κινητικότητας, καθώς και η κα. Suzanna Kraak (DG RTD, Future Urban & Mobility Systems unit) η οποία αναφέρθηκε στον κοινωνικό αντίκτυπο του πεδίου της Συνεργατικής, Συνδεδεμένης και Αυτοματοποιημένης Κινητικότητας (Cooperative, Connected and Automated Mobility, CCAM). Οι επικείμενες εργασίες του SINFONICA παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν από τους εταίρους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του έργου και στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων υποστήριξης της διαδικασίας εφαρμογής CCAM συστημάτων με χρήση σημασιολογικών μοντέλων.

Από την ομάδα μας, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Λάζαρος Γιαννακός και η Άννα Αντωνακοπούλου.

To ISENSE Group θα συμβάλει ενεργά στις δραστηριότητες του έργου καθώς συμμετέχει σε συνολικά 6 πακέτα εργασίας. Μεταξύ άλλων, η ομάδα μας έχει σημαντικό ρόλο σε δραστηριότητες που αφορούν στη δημιουργία ενός λεξιλογίου για τον σαφή ορισμό υφιστάμενων και μελλοντικών CCAM τεχνολογιών και υπηρεσιών, στη δημιουργία ενός πλήρους γνωσιακού χάρτη (knowledge map) μέσω σημασιολογικών μοντέλων, την αναγνώριση αναγκών και προβλημάτων που καθυστερούν την ανάπτυξη CCAM λύσεων, την ανάλυση και συστηματοποίηση δεδομένων που θα προκύψουν από έρευνα του έργου και τέλος, τη διαχείριση νομικών και ηθικών ζητημάτων.

Please share this