Βραβείο καλύτερης παρουσίασης για την ερευνητική εργασία “Embedded intelligence for safety and security machine vision applications” της ομάδας μας

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η ερευνητική εργασία μετίτλο “Embedded intelligence for safety and security machine vision applications” που υποβλήθηκε από την ομάδα μας I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ και τον τεχνικό συνεργάτη TEKNIKER στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου S4AllCities έλαβετο βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο 21ο Διεθνές Συνέδριο IMAGE ANALYSIS AND PROCESSING (ICIAP) –  HBAxSCES workshop.

Η εργασία εστιάζει στο πώς τα ενσωματωμένα ευφυή συστήματα που αξιοποιούν τεχνικές όρασης υπολογιστών και αρχιτεκτονικές υπολογιστικής άκρου (edge computing) μπορούν να συμβάλλουν στη δημόσια ασφάλεια στις έξυπνες πόλεις. Τα προτεινόμενα ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές ανίχνευσης αντικειμένων ενδιαφέροντος με χρήση εκπαιδευμένων μοντέλων βαθιάς μηχανικής μάθησης (deep learning models). Και τα δύο συστήματα ενσωματώνουν την προτεινόμενη πλατφόρμα που λέγεται Distributed Edge Computing Internet of Things (DECIoT) η οποία αξιοποιεί μικροϋπηρεσίες ανοιχτού κώδικα και σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των συστημάτων έγινε με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια μέσα από εκτεταμένες δοκιμές σε διάφορες συνθήκες. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τις δυνατότητες των προτεινόμενων συστημάτων όπως επίσης και την καταλληλόλητα και αποτελεσματικότητά τους σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου σε έξυπνες πόλεις.

Please share this