Το νέο ευρωπαϊκό έργο THEROS πραγματοποίησε εναρκτήρια συνάντηση

Το ευρωπαϊκό έργο THEROS, υπό τον συντονισμό της ομάδας ISENSE του ΕΠΙΣΕΥ, ξεκίνησε επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2023, έχει διάρκεια 36 μήνες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe.

Στόχος του έργου είναι να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη, ικανή να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία επαλήθευσης βιολογικών και γεωγραφικών ενδείξεων των προϊόντων διατροφής και να αποτρέψει νοθείες και μη συμμορφώσεις, μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνολογικών καινοτομιών και πηγών δεδομένων και επιδεικνύοντας παράλληλα ενισχυμένη ασφάλεια, διαφάνεια και διαλειτουργικότητα στο την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων με σήμανση ποιότητας.

Ειδικότερα, το THEROS θα χρησιμοποιήσει χαμηλού κόστους, ψηφιακές και κλιμακούμενες λύσεις που βασίζονται στην παρατήρηση της Γης, τη φωτονική, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και τις μεθόδους γνησιότητας του DNA, οι οποίες συνδυάζονται με προηγμένη ανάλυση, μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ανίχνευση περιπτώσεων απάτης, καθώς και η παρακολούθηση των σχετικών στοιχείων ποιότητας και βιωσιμότητας. Τέλος, το έργο θα αξιοποιήσει πλατφόρμες και αλγόριθμους για την καλύτερη διαχείριση ετερογενών δεδομένων, καθώς και διεπαφές για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και την υποστήριξη των αρχών. Η εργαλειοθήκη THEROS θα αξιολογηθεί σε πραγματικές συνθήκες μέσω τεσσάρων πιλοτικών επιδείξεων (Σερβία, Ελλάδα, Τσεχική Δημοκρατία και Ισπανία) οι οποίες θα καλύπτουν διαφορετικά προϊόντα τροφίμων με βιολογικές/γεωγραφικές ενδείξεις και περιπτώσεις απάτης/νόθευσης.

Στις 23 και 24 Φεβρουαρίου, το THEROS πραγματοποίησε εναρκτήρια συνάντηση στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 17 εταίρων από 6 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν τους στόχους και την ατζέντα των επόμενων δράσεων. Ο συντονιστής του έργου, Δρ. Άγγελος Αμδίτης, έκανε μια συνολική επισκόπηση του έργου, ενώ παρουσίασε τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι μέσα από την εργαλειοθήκη του THEROS η ανιχνευσιμότητα και η διαφάνεια στις αντίστοιχες αλυσίδες εφοδιασμού θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, παρέχοντας σαφή έλεγχο των φορέων που εμπλέκονται στην παραγωγή, διανομή και εμπορία βιολογικών προϊόντων στην Ε.Ε.

Το έργο THEROS φέρνει σε επαφή τον ακαδημαϊκό και τον ιδιωτικό τομέα από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Σλοβενία, Τσέχικη Δημοκρατία, Ισπανία, Κύπρος, Σερβία). Πιο συγκεκριμένα, οι δεκαεπτά (17) εταίροι που θα συνεργαστούν και θα συνδιαμορφώσουν τις συνθήκες για την επιτυχία του προγράμματος είναι: η ομάδα ISENSE του ΕΠΙΣΕΥ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AUTH), το Ινστιτούτο Jožef Stefan (JSI), το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ), η εταιρία υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής NTT DATA, η εταιρία εφαρμογών GIS SINERGISE, η εταιρία λογισμικού eBOS, η εταιρία ναυτιλιακών, μεταφορικών και επικοινωνιακών επιχειρήσεων SEABILITY, η εταιρία WIRELESSINFO, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών προϊόντων-ΙΤΑΠ, η εταιρία οργάνωσης ελέγχου για τη βιολογική παραγωγή OCS, ο παγκόσμιος οργανισμός δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης (TIC), εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών KIWA, o Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Bio Hellas (BIOH), η ομάδα παραγωγών βιολογικών προϊόντων Δυτικής Ελλάδας BioNetWestHellas, η ισπανική εταιρία Mejillón de Galicia, η Σέρβικη εταιρία τροφίμων UNIVEREXPORT και η Τσέχικη ŠUMAVAprodukt.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου εδώ.

Ακολουθήστε το THEROS:

Website: https://therosproject.eu/

Twitter: @THEROS_project

LinkedIn: THEROS_project

YouTube: @THEROS_project

Please share this