Το ευρωπαϊκό έργο CONNECT ξεκίνησε τις εργασίες του με την πρώτη συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα

Στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η εναρκτήρια συνάντηση του έργου CONNECT. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Παύλος Μπασαράς, Ντίνος Κατσαρός και Παναγιώτης Πανταζόπουλος.

Το ερευνητικό αντικείμενο του νέου ευρωπαϊκού έργου αφορά στον τρόπο ορισμού και εγκαθίδρυσης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ οντοτήτων του περιβάλλοντος των συνδεδεμένων οχημάτων, όπως για παράδειγμα μεταξύ οχημάτων, έξυπνων φαναριών ή/και της δικτυακής υποδομής. Αφετηρία είναι η υπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία a-priori εμπιστοσύνη (zero trust) μεταξύ των προαναφερθέντων εμπλεκόμενων οντοτήτων, αλλά χτίζεται δυναμικά – ως μια αλυσίδα εμπιστοσύνης – με βάση κατανεμημένα σχήματα διαμόρφωσης υποκειμενικής γνώμης για ένα γεγονός.

Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση των προτεινόμενων εννοιών, αποτελεί  ο τρόπος με τον οποίο οι πολύπλοκοι υπολογισμοί ποσοτικοποίησης της εμπιστοσύνης δεν θα επιβαρύνουν τους υπολογιστικούς πόρους του οχήματος, αλλά θα αποφασίζεται να ανατεθούν σε κατάλληλα σημεία της υποδομής. Αυτά μπορεί να βρίσκονται είτε στο υπολογιστικό δικτυακό άκρο (edge computing) είτε να παρέχονται από το υπολογιστικό νέφος. Ο σχεδιασμός της λογικής για αυτή την απόφαση και η υλοποίηση της με τη χρήση τεχνολογιών λογισμικού για έλεγχο και ενορχήστρωση (ΜΑΝΟ) των σχετικών οντοτήτων αποτελεί το αντικείμενο ενός τεχνικού πακέτο εργασίας του οποίου ηγείται η ομάδα μας. Επιπλέον, σημαντική θα είναι και η συμμετοχή μας στον ορισμό απαιτήσεων του συστήματος, στο σχεδιασμό της συνολικής αρχιτεκτονικής και τέλος στις διαδικασίες δοκιμών/επίδειξης αποτελεσμάτων.

Please share this